logo 

rektor_bar2-2

List Biru Rektor


 


 

photo-direktur-program2

direktur_bar2direktur_bar1


  

Prof Neni

bar_orange01ilmuhukum_bar1


 


 Chepi, S.H., M.H.

ilmuhukum_bar2Kaprodi MIH


 


IMG_4083

pendislam_bar2kaprodi MPI


 


Dr. Anne

ikom_bar2

kaprodi Ikom


 

 


 

Ihsana S

 psy_bar2

kaprodi MPsi


 


 Prof. Muhardi

manajemen_bar2kaprodi MM


 


 

DOSEN PENGAJAR

Doktor Ilmu Hukum

Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum antara lain :

 • Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
 • Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H.
 • Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.
 • Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H.
 • Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, M.A.
 • Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
 • Prof. H. Dikdik M. Sodik, SH.,MH. Ph.D.
 • Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
 • Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH.,M.Hum.
 • Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.Cl.
 • Dr. Oentoeng Wahjoe, SH.,MH.
 • Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H.
 • Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H.
 • Dr. H. Tata Fathurrohman, S.H., M.H.
 • Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H.
 • Dr. Dini Dewi Heniarti, SH.,MH.

Dosen Luar Biasa :

 • Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i MA

 


 

Magister Ilmu Hukum

Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum antara lain :

 • Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH.
 • Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, SH., MH.
 • Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH.
 • Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA.
 • Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, MA.
 • Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA
 • Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH.
 • Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H.
 • Dr. H. Asyhar Hidayat, SH., MH.
 • Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
 • Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH.
 • Dr. H. M. Faiz Mufidi, SH., MH.
 • Dr. Hj. Rini Irianti, SH.,MH.
 • Dr. Chepi Ali Firman Z., SH., MH.
 • Dr. H. Oentoeng Wahjoe,SH.,MH.

 

Magister Ilmu Komunikasi

Dosen Pengajar Program Studi Magister Studi Ilmu Komunikasi antara lain :

 • Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si.
 • Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., M.S.
 • Prof. Dr. Hj. Nina Syam, Dra., M.S.
 • Prof. Dr. Hj. Mien S. Hidayat,Dra., M.S
 • Prof. H. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D
 • Prof. Yosi Adiwisastra, M.A.Ph.D
 • Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A.
 • Prof. Sasa Djuarsa S, M.A., Ph.D
 • Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi. Drs. M.Si.
 • Prof. Dr. Karim Suryadi, Drs. M.Si.
 • Dr. Yusuf Hamdan, Drs.,M.Si
 • Dr. Anne Ratnasari, Dra.,M.Si.
 • Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si.
 • Dr. H. Azis Taufik Hirzi, Drs., M.Si.
 • Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si
 • Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.
 • Dr. Rini Rinawati, Dra., M.Si.
 • Dr. Bambang Saeful Maarif, Drs. M.Si
 • Dr. Udung Noor Rosyad, Drs.,M.Si.,MM.
 • Dr. Oji Kurniadi, M.Si.
 • Dr. Dadan Mulyana, M.Si.
 • Dr. H. Aam Amirudin, Lc. Drs.M.Si.
 • Dr. Wakhudin, Drs.,M.Pd.

 

Magister Pendidikan Islam

Dosen Pengajar Program Studi Magister Studi Magister Pendidikan Islam antara lain :

 • Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir
 • Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl
 • Prof. Dr. H. Abdurrahman, MA.
 • Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH..
 • Prof. Dr. Muhardi, M.Si
 • Prof. Dr. Afifuddin, M.Pd
 • Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, MPA.
 • Prof. Dr. H. Sanusi Uwes, M.Pd.
 • Prof. Dr. Rachmat Syafe,I, MA.
 • Prof. Dr. Afif Muhammad, MA.
 • Prof. Dr. H. Djam’an Satori
 • Dr. Masnipal, M.Pd
 • Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag.
 • Dr. H. Wildan Yahya, M.Pd.
 • Dr. Hj. Rodliyah Khuza’i, M.Ag.
 • Dr. Hj. Nan Rahminawati, Dra., M.Pd.
 • Dr. Hj. Erhamwilda, M.Pd
 • Hj. Adliyah Ali M. Dai, Dra., M.Pd.I
 • H. Agus Halimi, Drs., M.Ag
 • Sobar Al-Ghazal, Drs., M.Pd.
 • H. Dedih Surana, Drs., M.Ag
 • Enoh, Drs., M.Ag
 • H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag.

 

 Magister Manajemen

Dosen Pengajar Program Studi Magister Studi Manajemen antara lain :

 • Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
 • Prof. Dr. Muhardi, SE., M.SI.
 • Dr. Dikdik Tandika, SE., MSc
 • Dr. Ratih Tresnati, SE., MP.
 • Dr. Hj. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.
 • Dr. Tasya Aprianti, S.E., M.Si.
 • Dr, Sri Fadilah SE., Ak., MSi
 • H. Aminuddin Irfani, SE., MSi
 • H. Affandi Iss, SE., MM
 • Dr. H. Agus H.Rahim, dr., SpOT
 • Prof. Dr. Ridad Agus
 • Dr. D. Gandana Madjakusumah, Ir. M.Si.
 • Dr. Yan Orgianus, Ir., M.Eng.

 


 

 Magister Psikologi Profesi

Dosen Pengajar Program Studi Magister Studi Psikologi Profesi antara lain :

 • Prof. Dr. Sawitri Supardi
 • Prof. Dr. Samsunuwiati Mar’at
 • Prof. Dr. Kusdwiratri Setiono.
 • Dr. H. Umar Yusuf, M.Si.
 • Dr. Endang Pudjiastuti, M.Pd.
 • Dr. H. Agus Sofyandi Kahfi, Drs., M.Si.
 • Dr. Ihsana Sabriani Borualogo, S.Psi., M.Si.
 • H. Hasanuddin Noor, Drs., M.Sc.
 • Hj. Makmuroh Sri Rahayu, Dra., M.Si.
 • Endang Supraptiningsih, Dra.,M.Si.
 • Hedi Wahyudi, Drs.,M.Psi.
 • Lisa Widawati, Dra., M.Si.
 • Eni N. Nugrahawati, Dra.,M.Pd.
 • Sita Rositawati, Dra.,M.Si.
 • Dewi Sartika, Dra.,M.Si.
 • Endah Nawangsih, Dra.,M.Psi.
 • Hendro Prakoso, Drs.,M.Si.